Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.noxsilk.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.noxsilk.cz je obchodní společnost Dersiral s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. IČ: 24286915, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193116 (dále jen „prodávající“). Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

II. Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

2. Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.noxsilk.cz odeslaná (přičemž přístup na uvedený internetový obchod může být učiněn jakýmkoliv technickým rozhraním podporovaným způsobem) učiněná objednávka kupujícího, případně objednávka učiněná prostřednictvím telefonu, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

2. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

3. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 

IV. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy nejdříve informovat prodávajícího, společnost Dersiral s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. IČ: 24286915 na e-mailovou adresu: info@noxsilk.cz. Následně Vám bude e-mailem zaslána informace jak postupovat při vrácení zboží.

3. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, avšak ne dříve než prodávající obdrží vrácené zboží nebo po prokázání kupujícím, že zboží řádně odeslal zpět, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bude vrácené zboží viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

 

V. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách prodávajícího www.noxsilk.cz.

 

VI. Platební podmínky

1. Dobírka – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště či zásilkovně. 

2. Bankovní převod – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

3. Platební karty – velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky.

 

VII. Práva z vadného plnění a záruka spotřebitele

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady.

2. V případě, že by se vada vyskytla, může kupující od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc

3. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese jeho sídla.

 

VIII. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Při prodeji do členské země EU včetně České republiky je DPH určeno ve výši podle platných zákonů v místě prodávajícího (Česká republika). 

 

IX. Slevy a slevové kupony

1. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití, které stanoví prodávající v rámci slevových akcí.

2. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

3. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

 

X. Ochrana osobních údajů

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je poučení o ochraně osobních údajů obsažených v čl. I a IV. Podmínek ochrany osobních údajů, které se nacházejí na tomto odkazu:https://www.noxsilk.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/  Kupující prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil před uskutečněním objednávky.